Prefekti i Qarkut Elbasan

,
Emri Prefekti i Qarkut Elbasan
Adresa “Brigada 17 Sulmuese”, Rr. “Qemal Stafa”, Elbasan
Tipi i entitetit Institucion
Kategoria Institucion
Personi për kontakt
E-mail  prefekti.Elbasan@mb.gov.al
Kontakt Telefon  0035554252020  / 0035554252138
Ueb faqja http://prefektielbasan.gov.al/
Përshkrimi i aktiviteteve bazë a) Kujdeset,ndjek dhe merr masa për plotësimin nga të gjitha institucionet ne nivel qarku te detyrimeve qe ata kane për te garantuar sovranitetin, rendin kushtetues dhe shëndetin publik;


b) Mbikëqyr, kontrollon dhe bashkërendon veprimtarinë e institucioneve qendrore ne nivel vendor;


c) Drejton veprimtarinë e strukturave administrative shtetërore. te cilat. me akte ligjore e nënligjore te veçanta, janë caktuar ne varësinë e tij te drejtpërdrejtë;


ç) Bashkërendon veprimtarinë e institucioneve qendrore ne nivel vendor, si dhe te këtyre me organet e qeverisjes vendore ne komuna, bashki e qark;


d) Është i vetmi institucion administrativ qe verifikon ligjshmërinë e akteve te miratuara nga organet e qeverisjes vendore ne komuna, bashki e qark. ne përputhje me dispozitat e kreut III le këtij ligji Prefekti ushtron kontroll financiar mbi këto organe ne mënyrën dhe limitet e përcaktuara me ligj.

Facebook https://www.facebook.com/elbasanbashkia/

 

Galeria

Skills

Posted on

19/11/2018