Për projektin

Përmbledhje e shkurtër e projektit:
Projekti për avancimin e turizmit bashkëkohor (STEP) është kontratë e grantit të IPA 2, Bashkëpunimi Ndërkufitar: Republika e Maqedonisë – Republika e Shqipërisë, alokimet 2014- 2015. Partnerët e projektit janë Metamorfozis- Fondacioni për Internet dhe Shoqëri, Qendra për Zhvillim e rajonit planor Pollog dhe Këshilli I Qarkut Elbasan.

Qëllimi i përgjithshëm i aksionit është:
(O1) Promovimi i një sektori turistik aktiv që përshtatet në mënyrë efektive me nevojat e tregjeve vendore dhe ndërkombëtare dhe kontribuon në përshpejtimin e rritjes dhe stimulimin e krijimit të vendeve të punës në zonën e turizmit ndërkufitar midis Maqedonisë dhe Shqipërisë.

Ky objektiv kryesor është forcimi i themeleve, mjedisit të përgjithshëm dhe elementeve të domosdoshme për mbulimin strategjik dhe përfitimin e tregjeve të reja ndërkombëtare në industrinë e turizmit dhe përmirësimin e komunikimit dhe bashkëpunimit me qëllim të arritjes së një zhvillimi të koordinuar të veprimtarive të përbashkëta sipërmarrëse ndërkufitare .

Objektivat e projektit janë:
(S1) Zgjerimi dhe rritja e qasjes strategjike dhe të koordinuar në tregjet specifike të reja dhe strategjike të eksportit të turizmit për bizneset e turizmit (Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme -NVM dhe sipërmarrësit në veçanti);
(S2) Rritja e kapaciteteve të bizneseve turistike për të përmbushur kërkesat dhe pritjet e turistëve në rajon dhe për të ndërtuar partneritete strategjike dhe bashkëpunim në vend, rajon dhe më gjërë.

Elementet kyçe që do të sjellin këtë ndryshim përfshijnë:
(a) forcimi i kapaciteteve të NVM-ve të turizmit dhe rritja e qasjes në tregje
(b) vetëdtije e ngritur dhe kuptim i nevojës për qasje të re të marketingut në turizëm;
(c) përmirësimin e mjedisit për shkëmbimin e informacionit, bashkëpunimin, hulumtimin, si dhe zhvillimin e përbashkët të produkteve të marketingut drejt zgjerimit të tregjeve përtej zonës ndërkufitare lokale;
(d) ekspertiza lokale midis subjekteve private dhe publike për të zhvilluar politikat dhe standardet e përshtatshmërisë që përmbushin standardet ndërkombëtare për zhvillimin e turizmit;
(e) kapaciteti i NVM për të përdorur teknologji në mënyrë efektive për rritjen e zinxhirit të vlerës
(f) njohuri dhe ndërgjegjësim të domosdoshëm për të mbështetur partneritetet dhe praktikat e mira në fushën e marketingut të turizmit si dhe rrjetin e fuqishëm të angazhuar për avancimin e zhvillimit të iniciativave të turizmit sipërmarrës ndërkufitar.

Projekti, pra, synon të fuqizojë entitetet private dhe publike (SME-të, agjencitë qeveritare, sipërmarrësit individualë) në sektorin e turizmit për të kontribuar në rritjen ekonomike dhe nxitjen e krijimit të vendeve të punës në rajonin ndërkufitar. STEP merr parasysh se ekzistojnë tashmë NVM- të dhe institucionet publike dhe organizatat të cilat janë angazhuar në nisma të ndryshme dhe kanë ekspertizë në sektorin e turizmit. Projekti nxit krijimin e nismave të reja dhe mundësive për nisma turistike, por gjithashtu do të investojë më tej në kapacitetet ekzistuese për të adresuar nevojat e vazhdueshme si dhe për të pasuruar bazën e ekspertizës së disponueshme. Përveç kësaj, projekti do të rrisë kapacitetet e NVM-ve për të ndërkombëtarizuar arritjet e tyre në treg dhe për t’u pajisur me mjete dhe aftësi që do t’u mundësojnë atyre të rrisin ofertën dhe kërkesën e turizmit në rajon; dhe gjithashtu të lidhin dhe të krijojnë partneritete të reja përtej përfundimit të projektit.

Në përgjithësi, projekti do të krijojë përfitime për përfituesit përfundimtar në mënyrën e mëposhtme:

  • NVM-të dhe sipërmarrësit do të jenë në gjendje të rrisin kapacitetet e tyre dhe të angazhohen strategjikisht në krijimin e mundësive të reja të biznesit, të zgjerojnë tregjet e tyre duke kontribuar kështu në rritjen e qarkullimit të biznesit; Atyre gjithashtu do t’u ofrohet mundësia për të krijuar rrjete dhe për të ndërtuar partneritete të reja që çojnë në krijimin e iniciativave të reja të biznesit.
  • Sipërmarrësit individualë do të mësojnë se si të fitojnë të ardhura shtesë duke përdorur mjetet e tyre të pashfrytëzuara dhe do të ofrohen mundësi për të filluar mikro-bizneset në sektorin e turizmit.
  • Agjencitë qeveritare do të kenë udhëzime të qarta se si të lehtësohet krijimi i një mjedisi të përshtatshëm për zhvillimin e turizmit. STEP do t’u ofrojë atyre mundësi për ndërtimin e një marrëdhënieje të besimit reciprok dhe pritjeve realiste me sektorin privat.

Së fundmi, projekti do të rrisë pjesën e vlerës së eksportit të sektorit të turizmit dhe do të kontribuojë drejt një zhvillimi ekonomik më të qëndrueshëm, gjithëpërfshirës dhe më të balancuar të rajonit.

STEP përqendrohet në 4 fusha kyçe të aktivitetit: 1) ndërtimin e strategjisë nëpërmjet konsultimit dhe koordinimit të gjerë, 2) ngritjen e kapaciteteve për NVM-të, sipërmarrësit individualë, 3) rrjetëzimin dhe ndërkombëtarizimin e zinxhirëve të vlerave, 4) mbështetjen e kampionit konkret projekte që do të përdoren si shembujt më të mirë për të motivuar dhe nxitur turizmin ndërkufitar.

Ndikimi / rezultati / rezultati janë:
(R1) Rritja e kapacitetit të biznesit të turizmit për përdorimin strategjik të TIK-ut për rritjen e tregut nëpërmjet platformës së mbështetjes dhe mentorimit;
(R2) Rritja e kërkesës për turizëm në rajon nëpërmjet rritjes së aktivitetit në internet;
(R3) Rritja e interkoneksionit midis turizmit dhe kulturës në rajonin ndërkufitar përmes krijimit të një rrjeti të STEP-it të personave publikë dhe privatë të turizmit të informuar dhe të fuqizuar, OSHC-të, grupet e turizmit dhe / ose dhomat e tregtisë;
(R4) Rritja e kapacitetit të bizneseve turistike dhe sipërmarrësve individualë për të ndërkombëtarizuar, lidhur me partnerë dhe palë relevante ndërkombëtare;
(R6) Krijimi I një brendi të besueshëm STEP që ofron vlerë të shtuar për NVM-të e turizmit në rajonin ndërkufitar duke sjellë përfitim identiteti, duke krijuar besim dhe respekt dhe duke rritur pritjet e cilësisë dhe integritetit;
(R5) Krijimi i Platformës Ndër-Rajonale të Turizmit Online (iTOP)
Përfituesit përfundimtarë janë NVM-të, agjencitë qeveritare në nivel lokal dhe kombëtar (ministritë relevante, qendrat e zhvillimit rajonal, departamentet e turizmit), zhvillimin e turizmit dhe agjencitë e promovimit, grupet e turizmit, dhomat e tregtisë, startuesit dhe qytetarët si sipërmarrës individualë potencialë në turizëm si dhe OSHC-të dhe mediat.
Vendet e veprimit do të jenë zona e Pollogut, Maqedonisë dhe zonës së Elbasanit, Shqipëri.

Faktet kryesore dhe shifrat relevante për projektin:

  • Kohëzgjatja e projektit: 27 muaj;
  • Data e fillimit të projektit: 01.01.2018;
  • Data e përfundimit të projektit: 01.04.2020