Институција на префект

,

 

Име Институција на префект – Елбасан
Адреса “Brigada 17 Sulmuese”, Rr. “Qemal Stafa”, Elbasan
Вид на субјект Институција
Категорија Институција
Лице за контакт
Контакт мејл prefekti.Elbasan@mb.gov.al
Контакт телефон 0035554252020  / 0035554252138
Веб страна http://prefektielbasan.gov.al/
Опис на основни активности а) Се грижи, следи и презема мерки за да ги задоволи сите институции на регионално ниво кои гарантираат суверенитет, уставен поредок и јавно здравје;

б) врши надзор, контрола и ја координира активноста на централните институции на локално ниво;

в) ја води активноста на државните административни структури;

ç) ја координира активноста на централните институции на локално ниво, како и со органите на локалната самоуправа во општините и окрузите;

г) Единствена административна институција која ја потврдува законитоста на актите донесени од органите на локалната самоуправа во општините и окрузите, во согласност со одредбите од Глава III од овој закон, префектот врши финансиска контрола врз овие органи според начините и ограничувањата пропишани со закон.

Facebook https://www.facebook.com/elbasanbashkia/

 

Skills

Posted on

19/11/2018