Ministria e Ekonomisë, në përputhje me Programin e Zhvillimit të Turizmit për 2019 të Republikës së Maqedonisë Veriore, shpall një thirrje publike për mbështetje financiare për ide të biznesit për turizmin, e krijuar nga studentët në fakultetet e turizmit. Për të gjitha palët e interesuara, mund të gjeni informacione të hollësishme rreth thirrjes në linkun vijues.