Më 27 Gusht, u mbajt një prezantim në internet i platformës  itop.mk/itop.al, para anëtarëve të rrjetit STEP nga rajonet e Pollogut dhe Elbasanit. Përpara numrit të madh të pjesëmarrësve, platforma u prezantua nga koordinatori i projektit të STEP – Florent Bajrami dhe specialisti për media sociale – Violeta Joncevska. Përveç mundësive të platformës, u vu theks i veçantë në përfitimet që do të kishin anëtarët e rrjetit nëse ata përdorin platformën në mënyrë edhe më aktive, si një vend për të promovuar dhe shitur kapacitetet e tyre turistike. Përveç pyetjeve të shumta në lidhje me punën e platformës, anëtarët patën një mundësi të shkëlqyeshme për të ndarë përvojat e tyre menjëherë pas prezantimit.