Më 15 shtator, u mbajt një prezantim on-line i platformës itop.mk /itop.al përpara operatorëve turistikë nga rajonet e Pollogut dhe Elbasanit. Pjesëmarrësit u njohën me tiparet dhe mënyrën e përdorimit të platformës, si dhe mundësitë dhe përfitimet e përdorimit të saj. Vëmendje e veçantë iu dha përfitimeve që operatorët turistikë mund të kenë nëse bëhen partnerë në itop.mk/itop.al

Platforma ngjalli interes të madh tek pjesëmarrësit dhe menjëherë pas prezantimit pasoi një seancë pyetjesh dhe përgjigjesh.