Një seancë informuese në lidhje me thirrjen për grante të vogla veprimi, si pjesë e projektit STEP u mbajt më 31 korrik në ambientet e Qendrës për zhvillimit të rajonit planor Polog, nga ora 13.00 deri në orën 15:00. Qëllimi i sesionit të informacionit ishte informimi i pjesëmarrësve për procedurën e aplikimit për grante të vogla veprimi. Gjatë seancës informuese, një numër i madh i pjesëmarrësve të interesuar adresuan të gjitha dilemat dhe paqartësitë në lidhje me procesin e aplikimit.