Здружение “Егнатија” Либражд

,

 

Име Здружение “Егнатија” Либражд
Адреса Lagjia 2. Pallati 19. Librazhd- Albania
Вид на субјект Здружение
Категорија Здружение
Лице за контакт Agim Blloshmi  /  Ediola Terziu
контакт е-маил blloshmi_agim@yahoo.com  /   shoqata_egnatia@yahoo.com
Контакт телефон +355 69 258 4120
Веб страна https://www.shoqataegnatia.al/
Опис на основни активности Здружението „Егнатија“ Либражд е основано 1999 година. Таа е непрофитна, нерелигиозни и невладина организација. Здружението “Егнатија” има многу добра соработка со заедницата, локалната власт и различни донатори. Егнатија има соработка со волонтери кои се млади, мотивирани лица ангажирани на различни проекти поврзани со свесност за важноста информациите и јавно учество.

Мисија: Егнатија е невладина, неполитчка и непрофитна организација која има за цел да придонесе кон одржлив развој и здрава животна средина преку обезбедување услуги во партнерства со засегнати страни. Подигање на свеста на граѓаните за заштитата на животната средина како и спроведување на активности поврзани со таа проблематика.

Визија: Егнатија верува во одржлив развој и здрава животна средина усогласени со законите на ЕУ.Владина промоција на стратегиите за животна средина во рамки на конвенциите на Европската Унија за животна средина.

Состав на мрежата:

Водечка организација: Center “Grouping Ekolëvizja” заедно со Jamal Mato
Партнерски организации:
– AJMMI
– Egnatia
– Ekomjedisi
– Forum of Free Thought
-Milieukontakt International Albania
– SEEP
-Together for Life

Facebook https://www.facebook.com/Shoqata-Egnatia-905382936180106/

Галерија

https://www.shoqataegnatia.al/galeria/shebenik-jabllanice-2015/

Skills

Posted on

22/11/2018