Shoqata “Egnatia” Librazhd

,

 

Emri Shoqata “Egnatia” Librazhd
Аdresa Lagjia 2. Pallati 19. Librazhd- Albania
Tipi entitetit Shoqatë
Kategoria Shoqatë
Personi i kontaktit Agim Blloshmi  /  Ediola Terziu
Kontakt e-mail blloshmi_agim@yahoo.com  /   shoqata_egnatia@yahoo.com
Kontakt telefon +355 69 258 4120
Ueb faqja https://www.shoqataegnatia.al/
Përshkrimi i aktiviteteve bazë Kush është Egnatia?Organizata është themeluar në vitin 1999 me Vendim Gjykate Tiranë,Subjekt Juridik.

Është një organizatë jo fitimprurese,jo fetare dhe jo qeveritare,e zhvillon aktivitetin në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe ligjet në fuqi,të cilat rregullojnë veprimtarinë e saj.
“Egnatia” ka një bashkëpunim shumë të mirë me komunitetin , pushtetin local dhe donatorë të ndryshëm.
Egnatia ka një bashkëpunim dhe me vullnetarët të përbërë nga të rinj të motivuar dhe të angazhuar në projekte të ndryshme në informim-ndërgjegjësimin dhe pjesmarrjen publike.

Misioni:“Egnatia” është një organizatë jo qeveritare, jo politike dhe jofitimprurëse e cila ka për qëllim të kontribuojë në një zhvillim të qendrueshëm dhe mjedis të shëndetshëm nëpërmjet ofrimit të shërbimeve në partneritet me aktorët e interesuar. Të bashkojë, forcojë zërin dhe të rrisë ndërgjegjësimin e shoqërisë civile në mbrojtjen e mjedisit
“Egnatia” e sheh si të rëndësishëm bashkëpunimin me komunitetin,pushtetin qëndror dhe local.

Vizioni:“Egnatia” beson në një zhvillim të qëndrueshëm dhe mjedis i shëndetshëm përafruar me ligjet e Bashkimit Bashkimit Europian!
Promovim i strategjive mjedisore të Qeverisë në kuadër të Bashkimit Europian dhe Konventave Mjedisore.

Perberja e Rrjetit:
Organizata drejtuese: Qendra “Grupimi Ekolëvizja” me Drejtues Xhemal Mato
Organizatat partnere:
– AJMMI
– Egnatia
– Ekomjedisi
– Forumi i Mendimit të Lirë
-Milieukontakt International Albania
– SEEP
-Together for Life

Facebook https://www.facebook.com/Shoqata-Egnatia-905382936180106/

Galeria

https://www.shoqataegnatia.al/galeria/shebenik-jabllanice-2015/

Skills

Posted on

22/11/2018