Во рамките на проектот “Проект за зајакнување на иновативен туризам – СТЕП“, финансиран од Програмата ИПА ПС-МК-АЛ 2014-2020, средба со Сузана Касовска од ИЕГЕ, Лидија Фајџига од СЕГ-Холдинг и Јасминка Поповска од ЛДА се одржа на 25.02.2019 година во Скопје.

На средбата учесниците дискутираа за претстојниот јавен настан кој ќе се одржи на 10.05.2019 година во Струга.

http://ipacbc-mk-al.net/

IPA II CBC Programme – Republic of Macedonia & Republic of Albania

Delegation of the European Union, Skopje