На 15 септември беше одржана on- line презентација на платформата itop.mk /itop.al пред туроператори од регионите Полог и Елбасан. Учесниците беа запознаени со карактеристиките и начинот на користење на платформата, како и можностите и бенефитите од користење на истата. Посебен осврт се даде на бенифитите кои можат да ги имаат туроператорите доколку станат партнери на itop.mk/itop.al

Платформата побуди голем интерес кај учесниците и веднаш после презентацијата следеше сесија на прашања и одговори.