На 21 февруари во Струга во Хотел “Дрим“ се одржа работен состанок на кој присуствуваше дел од тимот на СТЕП проектот. На состанокот беше разговарано за активностите кои треба да се спроведат во месец март како што се: Доделување на сертфикатите на услогасеност како и сертифкатите на успешност на членките на СТЕП, начини на прмоција на 10 промотивни видеа во Северна Македонија и Албанија, прибирање на што е можно поглем број на микроативности наменети за платформата, како и начините на кои во иднина ќе се промовира  I-TOP турситичката платформа.