Membership

   

  При пристап на мрежата STEP се сложувам со следново:

  Ги споделуваме истите цели како STEP во областа на туризмот, а тоа се (S1) проширување и унапредување на стратешкиот и координиран пристап до специфични нови и стратешки пазари за извоз на туризмот за туристичките бизниси (особено МСП и start-up бизниси); и (S2) Зголемување на капацитетите на туристичките претпријатија за задоволување на побарувачката и барањата на туристите во регионот и градење на стратешки партнерства и соработка во земјата, регионално и глобално.

  Создавањето на мрежата STEP ќе ја зголеми меѓусебната поврзаност помеѓу туризмот и културата во прекуграничниот регион, со што ќе ги информира и ги овласти туристичките јавни и приватни лица, ГО, туристичките кластери и / или стопанските комори.

  На крајните корисници ќе им се даде можност да се поврзат и да изградат нови партнерства што ќе доведат до создавање нови бизнис иницијативи

  Ние сме свесни дека мрежата на STEP работи со мали и средни претпријатија и други релевантни актери во неколку клучни области:

  (а) зајакнување на капацитетите на МСП за туризам и зголемен пристап до пазарите
  (б) Подигната свест и разбирање на потребата за нов маркетинг пристап во туризмот;
  (в) Подобрено опкружување за размена на информации, соработка, истражување, како и развој на заеднички маркетинг производи кон проширување на пазарите надвор од локалната прекугранична област;
  (г) Локална експертиза меѓу приватните и јавните субјекти за развивање на политики и стандарди за усогласеност што ги исполнуваат меѓународните стандарди за развој на туризмот;
  (д) Капацитетот на малите и средни претпријатија за ефикасно користење на технологијата за подобрување на нивниот синџир на вредности
  (ѓ) Знаење и свесност неопходни за одржување на партнерства и добри практики во маркетинг-туризмот, како и силна мрежа посветена на унапредување на развојот на иницијативи за прекуграничен претприемачки туризам.

  Со тоа и ние сме посветени активно да учествуваме во сите активности кои STEP им нуди за зајакнување и зголемување на капацитетите на МСП, со цел да се постигнат целите на мрежата.

  Ние сме посветени да направиме конструктивно влијание што ќе доведе до силна одржлива STEP мрежа на информирани и овластени туристички јавни и приватни субјекти, ГО, туристички кластери и / или стопански комори.

  Ќе работиме на воспоставување на целосно оперативна мрежа до крајот на проектот (31 март 2018 година), со предлагање на начини на работа и модели на одржливост кои заеднички ги развиле сите STEP членови под водство на проектниот тим и обучувачите.Преку мрежата сите членови на STEP мрежата ќе спроведат инклузивен процес на креирање на политички препораки и акциски план за стандардизација на активностите за маркетинг на туризмот во согласност со трендовите на ЕУ и ќе предложи програми за поддршка на туристичката индустрија, придонесувајќи за развивање на следните препораки за политики :• Програма за поддршка на МСП во туристичкиот сектор• Стандард за прекуграничен маркетинг на интернет туризам• План за подобрување на испораката на услуги и сертификат за сообразност на STEP• Кодекс на пракса за онлајн услуги на клиентите Мрежата ќе служи како редовен и ефективен механизам за соработка, градење синергии и ќе им обезбеди на малите и средни претпријатија и на новоформираните претпријатија, како и на индивидуални претприемачи, ресурси, вештини, know-how и методологии за зголемување на нивниот пазарен дострел. STEP, исто така, ќе обезбеди моќна алатка за подигање на свеста на заинтересираните страни и општата јавност да придонесат во развојот на поволна рамка за развој на туризмот. Образложението за одлуката за формирање на мрежа како главна структура за организирање на активностите на акција и ширење на знаења се многубројни: мрежата ќе овозможи поголем пристап до информации и експертиза; зголемена ефикасност; мултиплицирачки ефект, со што се зголемува досегот и влијанието што им е достапно на членовите; солидарност и поддршка; и зголемена видливост на прашања и најдобри практики. Друга улога на STEP ќе биде подигање на свеста на засегнатите страни и пошироката јавност за важноста на туристичкиот сектор и за предизвиците со кои се соочуваат малите и средните претпријатија и другите заинтересирани страни. Мрежата, користејќи ги социјални медиуми и онлајн ресурсите, ќе обезбеди одличен канал за дистрибуција на информации. Понатаму, јавните настани што ќе се организираат преку иницијативите ќе овозможат локална застапеност и локална дисеминација на активностите, зголемување на напорите за подигање на свеста до крајните корисници на сите нивоа. Мрежата, исто така, ќе обезбеди ефикасна платформа за слободен проток на информации, знаења и научени лекции.