Zonat e mbrojtura – Elbasan

,
Emri Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura  (AKZM)
Adresa 436J+9H Elbasan, Albania
Tipi i entitetit Institucion Shtetëror
Kategoria Institucion  Shtetëror
Personi i kontaktit Fatmir Brazhda
E-mail Fatmir.Brazhda@akzm.gov.al  /  info@akzm.gov.al
Kontakt Telefon +355 4 222 50 68
Ueb faqja http://akzm.gov.al/
Përshkrimi i aktiviteteve bazë Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, e krijuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Vendimi. Nr. 102, datë 4.2.2015, ka për qëllim menaxhimin, mbrojtjen, zhvillimin, zgjerimin dhe funksionimin e sipërfaqeve të zonave të mbrojtura në vendin tonë, që përbëjnë sot rreth 16% të territorit të Shqipërisë. AKZM menaxhon rrjetin e zonave të mbrojtura dhe rrjetet e tjera natyrore si Natura2000 sipas planeve të menaxhimit të hartuara. AKZM monitoron dhe inventarizon florën dhe faunën në këto zona, si dhe një aspekt shumë i rëndësishëm është gjenerimi i të ardhurave nga shërbimet ndaj të tjerëve. AKZM do t’i përdorë këto të ardhura për të investuar në po këto zona. Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ka një staf prej 224 persona, nga të cilët 20 në zyrën qendrore dhe 204 në Administrata Rajonale të Zonave të Mbrojtura

Menaxhon rrjetin e zonave të mbrojtura.

Harton dhe zbaton planet e menaxhimit për zonat e mbrojtura.

Propozon ndryshime dhe përmirësime të kuadrit ligjor e nënligjor për menaxhimin e ZM.

Facebook https://www.facebook.com/AKZM.GOV.AL/?ref=br_rs

 

Galeria

Skills

Posted on

19/11/2018