Mountain association EAGLE

Mountain association EAGLE
Emri Mountain association EAGLE
Adresa Rr.ILIRIA,Tetove Maqedonia Veriore
Tipi i entitetit Mountain association
Kategoria Udhëheqës profesional
Personi për kontakt Dursim Rushani
E-mail mountainasseagle@hotmail.com
Kontakt Telefon  ++38977522555
Ueb faqja www.ema.mk
Përshkrimi i aktiviteteve bazë Shoqata eshte Organizate jo Qeveritare, jofitim prurese, jo politike,jo fetare e specializuar ne fushen e studimeve,publikimeve shkencore dhe njohjes se natyres, mbrojtjes se mjedisit malor Shqiptar,te ngjitjeve malore,te alpinizmit,te kacavjerjeve shkembore,te ecjeve me ski,te çiklizmit malor,te sporteve ne lumenj malore, dhe e zhvillon aktivitetin e saj ne perputhje me legjislacionin Shqiptar si dhe me dispozitat e parashikuara nga Statuti. Shoqata do te punoje ne koordinim te plote me Institucionet Publike, me Organizatat Jo Qeveritare Shqiptare dhe te Huaja, me shoqerine Civile dhe me Komunitetin Lokal per realizimin e objektivave.
Facebook https://www.facebook.com/SHARMOUNT/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBs0SvGMqVgWhNRxtXm-CQorGmkjkRT–QDkePtoa0sxggnW21UXruTpMKlKqP0pqlZwEHcUn9NZ6Hh

 

Galeria