Komuna e Jugonovcit

,
Emri Komuna e Jugonovcit
Adresa Komuna e Jugonvcit 1215, Republika e Maqedonia 
Tipi i entitetit Institucion Lokal
Kategoria Institucion Lokal
Personi për kontakt
E-mail o-jegunovce@mt.net.mk
Kontakt Telefon +38944397766
Ueb faqja http://opstinajegunovce.gov.mk
Përshkrimi i aktiviteteve bazë Vështrim historik

Hapësira e Komunës  Jegunovcit qysh moti ka qenë e banuarpër çkadëshmojnë njënumër i madh i sendeve  gjetura  nga kohët e moçmeEkziston zhvillim ivazhdueshëm i vendbanimeve i shprehur nëpërmjet zbulimeve shumta  arkeologjike:nekropolendërtime  hershme krishterekishamesjetare etjDëshmitar  trashëgimisëkulturore  këtyre hapësirave.

Bellovishtë

Është vërtetuar vendbanimi Gradishte nga koha e vonshme antikeveriperëndim fshatit ngrihet një maje e lartë me lëshime  pjerrëta dominon  terrenin përreth. maje ka mbeturina  kështjellës me kulla dhembrojtëseSipas mënyrës  ndërtimit bedenit parë ka qenë e mbrojturana veriorekurse  vonë ajo jugoreKalajaka pasur bazë  trekëndëshit parregullt me dimensione prej 120m  drejtimin veri-jug dhe 50m  drejtiminveri-perëndimTek mbrojtja shihen themele  objektitndërsa citadelë kafragmente  enëve  qeramikëspitokëdhe janë gjetur monedha ngashekulliIV dhe V.

Aleksova B. 1959, 225.(S.K.)

Pole(fusha), vendbanim nga koha e vonshme antike  2,5 km.  jug  fshatitshihenmbeturina  një vendbanimi   madhGjatë lëvrimit  arave sipërfaqe kanëdalë fragmente  enëve  qeramikësgurë  thyer dhe sende tjera.

Vratnicë

Kështjella–  zabelin e vogël është vërtetuar vendbanim  nga koha e vonshmeantike. 3 km.  veriperëndim  fshatittek gryka e derdhjes  lumit Livadicës   luminLubotenit ngrihen shkëmbinj   pjerrët   cilët kambeturina  bedenit nga guri ithyer dhe llaç gëlqerorVendbanimi ka pozitëdominuese ndaj rrethinësPërveç mebedeninështë e mbrojtur nga natyra me shpate  pjerrëtakurse nëpërmjet shalës anën veriperëndimore është e lidhur me malin e Lubotenit.

Aleksova B; 1959,217; Mikulçiq I.,TIR 134 (S:K.)

Shën Dusikishë mesjetare pjesën veriore  fshatit ka mbeturina  mureve njëkishe  vogël.

Aleksova B; 1959,217; Trifunoski J., 1976 (S.K.)

Tumbëvendbanim nga koha romake fshat hapësirën ndërmjetvendeveLivadicë dhe Dy tumba gjenden fragmente nga enë qeramike dheshumicë materialit ndërtimorë (S.K.). Kisha Konstantini dhe Elena, kishëmesjetare  vendinÇesto dubje (Dushku i shpeshtë) e cila gjendet  pjesënjuglindore  fshatitkambeturina  kishës, e gjatë 18,20mdhe e gjerë 4,20m. e ndërtuar me gurë  thyer dhellaç gëlqeror.

Aleksova B; 1959, 227 (B.A.)

Zhillçë

Vendbanim mesatar nga koha romakeNga ana e djathtë e rrugës e cila çon fshatinLeshkë sipërfaqe  arave gjenden fragmente  shumta  enëve ngaqeramikadhe material ndërtimor.

(B.A.)

Jazhincë

Te kisha,kishë mesjetare dhe nekropol.

Sipas burimeve historike, pjesën e epërme  fshatit ka ekzistuar kishëkushtuar Sh.Shpëtimtarit sipërfaqe ka pllaka  mëdha nga guri  konstruksioneve varrezave dhe fragmente  enëve nga qeramikaFshatipërmendet  nga viti 1455 me 10 shtëpi.

Selishçev A.M,1929; Novakoviq S.T.1906,I.J-Krosi )

ançishtë

Tumbëvendbanim nga koha romakeAfër 1 km.  jug  fshatit anën e majtë udhës për  Prelubishtë sipërfaqe  arave gjenden fragmente shumta  enëvenga qeramika dhe material ndërtimor.

(S.K.)

Qeramidnicavendbanim nga koha romake afërsi  hekurudhësnga ana e saj emajtë gjenden fragmente  shumta  enëve nga qeramika dhe material ndërtimor.

(S.K.)

Jegunovc

Gradishtevendbanim i vërtetuar nga koha e vonshme antike lindje fshatitanën e djathtë  lumit Vardar maje  shkëmbit  lartë gjendenmbeturina ngabedeni mbrojtësNëpër sipërfaqen gjinden fragmente  shumta enëve ngaqeramika dhe material ndërtimorkurse gjenden edhe themele  shumë objekteve.

Aleksova B; 1959,217; Mikulçiq I.,1971 a, 466; Mikulçiq I ,TIR 66 (S:K.)

Te fabrika ka nekropol nga koha romake oborrin e Kombinatit metalurgjikJugohrom,gjatë kryerjes  punëve  vitin 1956 janë zbuluar varreza me konstruksione  pllakavenga guri njërin prej tyre është gjetur pllakë me mbishkrim greqisht  7 rreshta dhenjë pllakë jo  rëndomtë me mbishkrimgreqisht me 7 rreshta dhe një skenë  reliefit jo rëndomtë.

Gjegjësisht anën e majtë qëndron një burë, me dorën e djathtë  ngriturndërsa me majtën hedh viktimën  zjarr anën e djathtë qëndron njëfëmijëkurse  tutjeprej tijkrejtësisht   djathtë janë  paraqitur grua dheburrë me vel  kokëPllakaruhet  Muzeun e Maqedonisë.

(S.K.)

Peshterinekropol nga mesjeta e vonshme 2 km.  veri  fshatit rrëzë malitZheden  një lartësi  vogël duken vare  ndërtuar prej pllakave gurit me orientimveriperëndim.

(S.K.)

Orashje

Kalaja e Orashjes –Sobri,vendbanim nga koha e hershme antike ilireGjendetrreth 3,5 km  jug  fshatit, një kodrinë  lartë (kuota 715)  dominon Grykën eDërvenit maje ka mbeturina  themeleve dhe beden dhe murrembrojtëse nga gurithyer  dhe llaç gëlqeror,kurse  brendi themele  shumë objekteve vogla,fragmente nga enë  qeramikës dhe material ndërtimor  shpërndarë .Janëgjetur edhe monedha nga shekulli  IV dhe V.  fund  kalasë nga ana e veriore kambeturina  kishës dhe rreth saj varrezame konstruksione guri këtë kala janë gjeturthemelet e Bazilikës  hershmekrishtere  shekullit  III apo  IV dhe është një ndërshenjat   vjetra krishterimit  Luginën e Pollogut.  Tek populli kjo kala njihet meemrin Kalaja e Nicës.

Cvijiq J.,1911; Deroko A.1950;Aleksova B.1959,217;Tomoski T.1976;Krosi I,202.

Prelubishtë

Arëza  e Breznësvendbanim nga koha vonshme antike perëndim  fshatit arëne B. Nastevskinëpër sipërfaqe shihen fragmente  shumta  enëvenga qeramika dhematerial ndërtimor. (S.K.)

Tre tumbavendbanim nga koha e neolitit qendër  fshatit  afërsitransformatorit shihen tre tumba  cilët pjesërisht janë  dëmtuara me ndërtimin eobjekteve banesore dhe transformatorit sipërfaqe takohenfragmente  shumta enëve nga qeramika dhe material ndërtimor. (S.K.)

Arbinëvendbanim nga koha vonshme antike perëndim  fshatitpërrethish -shtratit  lumit Bistricëgjatë punimit  tokës janë zbuluar themele objekteve,nëpër sipërfaqe shihen fragmente  shumta  enëve nga qeramikadhe materialndërtimor. (S.K.)

Siriçinë

Bërcënekropol nga koha antike e vonshme veri  fshatit  afërsi shkollës fshati janë  zbuluar varreza  ndërtuara me pllaka  gurit. (S.K.)

Proi i Mateitdepo e monedhave  mesjetës sinorin e fshatit  vitin1930??? ështëzbuluar një depo  skifateve bizantine nga bakri nga shekulli XII-XIII 163 monedha ruhen përmbledhjen  Muzeun e Maqedonisë  ShkupSipas tregimeve  banorëve depo ka pasur  shumë monedha  cilatgjenden  duar  fshatarëve.

Aleksova B; 1955 a, 18 (B.A.)

Staro Sellë

Gradishtëvendbanim nga koha e neolitit .  veri  fshatit  drejtim fshatitRogaçevë,  nëpër sipërfaqe shihen fragmente  shumta  enëve ngaqeramika dhematerial për lyerje  shtëpive,vegla pune nga guri. (S.K.)

Dushkajënekropol nga koha e vonshme antike romake periferinë jugore fshatit një lartësi  vogël janë zbuluar varrezaGjatë gërmimeve arkeologjikembrojtëse kryera  vitin 1982 janë gjetur monedha nga bronzisumbulla e tjeraGjetjet ruhen Muzeun e anës  Tetovës. (S.K.)

Kodra e Cvetkosvendbanim nga koha e vonshme antike juglindje  fshatitnënrrugën e asfaltuar  një sipërfaqe  madhe shihen fragmente  shumta enëve ngaqeramika dhe material ndërtimor. (S.K.)

Tudencë

Cërkvishtëkishë nga mesjeta e vonshme juglindje  fshatit një lartësi vogël pllajë  rrafshët shihen mbeturina  një kishe  vogël.

Aleksova B., 1959, 217 (S.K.)

Shemshovë

 mes  fshatitvendbanim dhe nekropole nga koha antike e vonshmeperiferi fshatit dhe perëndim  tij janë zbuluar themele   shumëobjekteve sipërfaqeshihen fragmente  shumta  enëve nga qeramika dhematerial ndërtimor. (S.K.)

Sipas tregimit  banorëve janë gjetur edhe varreza .Fshati përmendet  ngaviti1452/53 si vendbanim me 36 shtëpi. (Ismet.J-K.,S.K.)

Facebook https://www.facebook.com/opstina.jegunovce

 

Galeria

 

Skills

Posted on

24/01/2019