Ministria e Ekonomisë shpall “Тhirrje të hapur për përkrahjen e ngjarjeve në interes të zhvillimit të turizmit në vitin 2019 ” Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve është 15 mars 2019

Subjekti i përkrahjes: Caktimi i fondeve për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve për organizimin e manifestimeve me interes për zhvillimin e turizmit.

Përfituesit e përkrahjes janë organizatorët  e ngjarjeve në kategoritë e mëposhtme: a) njësitë e qeverisjes vendore dhe qendrat për zhvillim rajonal b) organizatat turistike, odat turistike dhe grupimet c) shoqatat kulturore dhe sportive si dhe shoqata të tjera d) Organizatat e shoqërisë civile dhe fondacionet e) institucionet publike. D) personat juridik, aktiviteti i të cilëve është i lidhur me thirrjen publike në fjalë Aplikuesi i kërkesës mund të konkurojë vetëm me një projekt

Për më shumë informacion, ndiqni linkun:

http://www.economy.gov.mk/doc/2525